calendrier

 

Frank Adam

Biographie

Frank Adam (1963) est un touche-à-tout littéraire. En plus de textes pour le théâtre, l'opéra et la radio, il publie aussi des romans, des fables absurdes, de la poésie et des chansons. Dans son travail, il crée souvent un dialogue entre le théâtre et la musique : pour Klara, il a créé une série de pièces radiophoniques dans lesquelles il a lui-même joué. Son œuvre a été distinguée plusieurs fois (notamment par l'European Theatre Today - The Plays) et a été, entre autre, traduite en anglais, français, allemand et italien.

Les thèmes évoqués dans l'œuvre de Frank Adam sont trop nombreux que pour être résumés par un simple dénominateur commun. Ses récits peuvent se révéler tant absurdes, que sérieux, amusants  ou émouvants et prennent bien souvent une teinte philosophique. Avec le cycle « Confidenties aan een ezelsoor » (Confidences à l'oreille d'un âne, Davidsfonds), il a réinventé le genre de la nouvelle pour adultes. Après une première publication dans les journaux flamands De Standaard et De Morgen, ces fables ont été rassemblées dans une série de trois diptyques richement illustrés par Klaas Verplancke. Chaque diptyque est l'occasion d'évoquer la dualité d'un sujet défini : isolement versus engagement, érotisme versus amour...

En janvier, Frank Adam séjournera deux semaines à Lijsternest. Il y travaillera à trois projets. Le premier sera de terminer le troisième diptyque du cycle « Confidenties aan een ezelsoor ». Dans le sixième recueil, intitulé « Fabels van de troost » (Fables de la consolation), Frank Adam explore les petits rituels de la vie personnelle et la manière dont le silence peut y faire office de langage. L'auteur travaillera ensuite à un nouveau projet autour de la forme littéraire la plus courte : l'aphorisme. Il s'en servira pour réagir sur la communication numérique à l'heure actuelle. Enfin, il se concentrera sur le livret d'opéra BABEL, par ordre de I Solisti del Vento, le Vlaamse Opera et HETPALEIS, dont la première est prévue pour décembre 2015. 

Top

Texte d'Auteur

Frank Adam

EEN WOLKSKE RAMMSTEIN IN HET LIJSTERNEST
Schrijversresidentie Stijn Streuvels, 5 januari 2015  

Beste Stijn Streuvels  

Tis triestig dat het regent in den herfst, maar als het smoort in de winter is het toch ook miserie. Ik heb Ingooigem enigte keren wit-blind doorkruist eer ik mocht uitstappen bij uw Lijsternest.
Ge waart niet thuis maar ge liet mij de sleutel. Ik moet het eerlijk zeggen gelijk het is, ge hebt uzelf en uw naasten een schone doeninge gezet, met meubels, vloeren en boekenmuren die, als het god en provincie belieft, de tijd nog lange zullen trotseren.
Maar is het mijn gedacht, of zijn de wasem woorden en de dampen gedachten die hier een goede eeuw in aarzelende draaiing zijn blijven hangen, in de stilte zo verdicht dat ze de trommelvliezen elke second aan flenten kunnen scheuren?
Ik heb mij gepermitteerd die eenbaarlijke stilte met een wolkske Rammstein te verstuiven. De oren kunnen het niets-horen al wat beter verduren.
Doch het blijft raar, hier gast zonder gastheer te zijn. Zal ik, gelijk nen dief, op mijn tenen terten als ik mij voor een bete fruit naar de frigo begeef?
Ik heb de deur in haar slot gedraaid en met de gordijnen het zwart van de nacht geblindeerd.
De dieren komen hier vanuit de akkers gelijk vroeg-twintigste-eeuwse zombies staren in de nacht en ze maken ook raar geruchten met hun lijf.
Maar ge zijt bedankt, Stijn Streuvels, dat ik hier vertoeven mag. Als ik u gelijk een wildvreemde zou tegenkomen in de velden, we zouden vast en zekerst gelijk zielsverwanten lange met elkaar blijven klappen.
Een goede nacht gewenst  

Frank Adam  

 

DIAGNOSE BIJ INBRAAK  

Inbraak is een daad van psychoanalyse 

waarbij de inbreker inbreekt in uw huis 

om binnen te dringen in uw onderbewustzijn.  

In ruil voor een paar bezittingen
kraakt de inbreker 
uw onderbewustzijn
om te zien of u de dingen bezit 
danwel
of u door de dingen wordt bezeten.  

Bovenal bemin uw dieven als therapeuten 

en uw therapeuten als dieven. 

 

 

‘L'ASSASINAT D'UN HUMORISTE DONNERA VIE A MILLE ET UNE BLAGUE'

VLINDERS EN BOEDDHA'S IN HET LIJSTERNEST    
Frank Adam, Het Lijsternest
Schrijvershuis Stijn Streuvels, Ingooigem, 6 januari 2015    

Beste Stijn Streuvels  

Een late vlinder ligt morsdood vervrozen voor uw dorpel, en d'ijspegels pletsen uit het geboomte als ik mij in de vriezekou naar uw buitengemak begeef.  Maar met de broeksriem op mijn knoessels  kan ik mijn gedachten warmen aan uw vele relieken uit den Oriënt.
Het heilig graf!  Den al-Masjid Al-Aqsa! - Het deinen der kamelen! - De praal & pronk van de Metropolitan te Caïro! - Zo'n toeristentoer in diên tijd staat gelijk met een ruimtereize naar maan, Mars of Pluto nu!µ

Maar moest ge dien toer vandaag mogen overdoen, zoudt ge even zorgeloos genieten, als ge met uw volle verstand besefte dat ze in die streke schieten en elkaar de kele oversnijden voor het kleinste niemendal?  Gij die den oorlog, haar miserie en verscheurende keuzen hebt gekend, zegt mij: kunt ge schrijven, reizen, resideren en van koo gebaren?
Er zit een grote boeddha op het rek rechts van uw schrijftafel.  Ik heb mij gepermitteerd mijn reis-exemplaar op zijn handpalmen te placeren.  Misschienst dat onze beide boeddha's in woordenloze sprake kunnen diskuteren en ons ten gepasten tijde laten weten wat we moeten doén.
Doch voorlopig, zoals boven uw raamkozijn in vergulde letters staat te blinken onder het plafond: ‘Nvlla dies sine linea'! - ‘Genen dag zonder nen regel!'.
Al weten gij en ik maar al te goed, Stijn Streuvels, dat het met regels en woorden gaat gelijk met vlinders.  Ze warrelen wild van u weg, kittelen ongenaakbaar de kruin van uw verstand, of liggen van hun eigenzelf morsdood op de dorpel van uw mond.
Nacht over Het Lijsternest
Nacht over de flank van Oedelem-Berg
Stilte
Het buikspreken van de taal

Frank Adam  

PS 7 januari.  Na de onverwachte tijding over de satirische gazet Charlie Hebdo in Vrankrijk, ziehier mijnen regel van den dag:   

‘Doodt een grappenmaker en duizend en één grap zal floreren'

‘Humoristen, niet de humor kunt ge vermoorden.'  

 

 

HET LACHEN VAN MOHAMMED

SEANCE met GEEST STIJN STREUVELS over DE ISLAM  

Beste Frank Adam    

Het moet gedaan zijn met dat daveren in mijn huis om mijn geest op te roepen.  Beseft ge niet welk fortuin de Provincie West-Vlaanderen aan de restauratie van mijn Lijsternest heeft gespendeerd?  Meubels, tegels, fondaties, oude boeken en het dodenmasker van Nonkel Guido (Gezelle nvfr), het heeft zwaar te lijden onder al die consternatie.   

Een sterveling beziet zijn leven en de wereld gelijk een schichtig paard staart binnen de contouren van zijn oogkleppen.  Maar wezens in een verloste zijnstoestand, gelijk ik, onze blik gaat wijd, ons gemoed is zo gerust.  Wilt ge echt géén nietszeggende trivialia horen, over mijn oeuvre of persoon?  Verwacht ge waarlijk ‘Sprekende Visioenen aangaande Charlie Hebdo en het lachen van Mohammed'?!  

Zelf was de profeet naar verluidt niet vies van een schuine mop of scheve zwans ter gelegener tijd.  De kunst van het schateren beoefende hij met zichtbaar plezier. En verdrietige ouders waren zijns inziens het best te troosten met een geestigheid.  Maar geestig, spottend of bijtend bedoeld of niet - prenten over zijn persoon zijn laster volgens de islam, omdat ge via zijn beeltenis niet de Ene god, Allah, maar een afgod aanbidt.  

Misschien dat de doorsnee humorist-komiek zich de afgelopen jaren beter aan deze regel had gespiegeld en zich had afgevraagd of hij met zijn grappen ook niet iets ànders dan de god van de humor aanbad - maatschappelijk aanzien, macht, sensatie, geld, bekendheid of wie weet, den afgod van het lachen zelf.  Had de doorsnee humorist-komiek meer ingezet op de mop en minder op het effect - had zijn tong meer respect betoond voor het verstand van het publiek dan voor het gat van de aanwezige minister - had hij publiek en minister meer de zaal uitgejaagd met oprechte verwondering, dan ze binnen gelokt met misplaatste verontwaardiging - hadden de gazettenschrijvers de komieken niet verward met politiekers, en de politiekers niet met komieken - dan bestonden er zoveel Charlie Hebdo's dat ge wel gans de wereld moest opblazen als ge ze allemaal het zwijgen wilde opleggen.    

Maar wat peinst ge zelf?  Humor is niet mijn rayon of specialiteit.  En wat betreft de gebruiken en geplogenheden van de profeet, die kent de mensheid slechts via de hadith en andere verhalen-van-horen-zeggen.  Hoe kunt ge daar enige staat op maken?  

Ik zie dat ge bij lectuur van mijn levensbeschrijvingen noteert: ‘Is Stijn Streuvels een oude Germaanse eik, dan zijn zijn biografieën eeuwig zingende Vlaamse loverbossen.'  Staat me toe te citeren uit iets dat ge in een andere kamer in mijn eigen huis aan het schrijven zijt: ‘De leugens die met wetenschappelijke precisie over ons zijn verzonnen, staan te lezen op de wikipedia-pagina van ons gezicht.'  

Hoe zoudt gij u voelen als ge uw eigen leven moest lezen, alsof het door een ander persoon werd geleefd?    Zoekt de schrijver in-zijn-werk.     

En houdt op met dat kloppen.  Ik verschijn klokslag middernacht.  

Stijn Streuvels   

 

 

DE KOAN VAN IEDEREEN  

NACHTELIJK SYMPOSIUM OVER TERRORISME - MET G. GEZELLE, H. D. BALZAC, N. CHAMFORT, CONFUCIUS, N. HODJA EN VELE ANDERE INTERNATIONALE GEESTEN  
Het Lijsternest (sic), schrijversresidentie Stijn Streuvels
Ingooigem (sic), 21 januari 2015, 00:13  

(Een schrijvershuis op een heuvel, in de uitgestrekte velden van Vlaanderen. De werkkamer-bibliotheek van de schrijver.  Middernacht.  De geest van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) verschijnt.)  

GEEST GUIDO GEZELLE: We beantwoorden de wereldwijde oproep overal uit de boeken te verschijnen, en ons te bezinnen over de mensen, hun angsten en het geweld.  Geesten uit de bibliotheek van Stijn Streuvels, kom te voorschijn.  

(Een schare geesten van internationale slag verschijnt in een wolk boven de werktafel van de schrijver.)  

GEEST GUIDO GEZELLE: Zijn het zwaard en de pen tegengestelde entiteiten?  

GEEST ERASMUS: Het zwaard is de pen in stoffelijke vorm.  

GEEST MICHEL DE MONTAIGNE: De pen is het geestelijke zwaard.  

GEEST GUIDO GEZELLE: Terroriseert Charlie Hebdo de islam met zijn prenten van de profeet?  

GEEST KWAI CHANG CAINE: Een prent van Charlie Hebdo is voor de islam als de oorveeg van de Zen-meester voor zijn leerling. 

GEEST DAVID CARRADINE: Zoals de oorveeg de Zen-leerling helpt met het oplossen van zijn koan - een onmogelijk te beantwoorden vraag - helpt een Charlie Hebdo-spotprent de islam in haar zoektocht naar de koan van haar geloof.  

GEEST GUIDO GEZELLE:  Wat is de koan van de islam?  

GEEST HEILIGE ANTHONIUS: De koan van de christenen.  

GEEST GUIDO GEZELLE: Wat is de koan van de christenen?  

GEEST CONFUCIUS: De koan van iedereen.  

GEEST GUIDO GEZELLE Wat is de koan van iedereen?  

GEEST JEAN MESLIER: ‘Wie-is-de-god-van-god?'  

GEEST ARTHUR SCHOPENHAUER: ‘Waar-is-de-mens-in-de-mens?'  

GEEST NASREDDIN HODJA: En ‘Zijn-solden-nog-solden-als-er-altijd-solden-zijn?'  

GEEST GUIDO GEZELLE: We zouden het hebben over geweld in de wereld en haar vele en complexe oorzaken.  

GEEST NASREDDIN HODJA: Is het niet gewoon allemaal de schuld van de media?  

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De moderne media zijn de voortzetting van het ancien regime zoals we dat in het absolutistische Frankrijk hebben gekend.  Een kleine kaste beheert nog altijd de middelen, de kanalen en de macht.  Het wereldwijde web is de digitale provincie waar enkel de plaatselijke notabelen mogen spreken in naam van het almachtige Versailles.   

GEEST HONORE DE BALZAC: Graag enige nuance.  Het merendeel van de moderne journalisten gelooft wel degelijk in de waarheid van vele waarheden en in oprecht onthecht engagement.  Zij zijn de monniken van het derde millennium maar worden door hun eigen moderne media elke dag voor hun geloof vernederd en vervolgd.  

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-getal.  Een niet-traditionele religie die geen voeling met de werkelijkheid meer heeft en enkel gelooft in de waarheid van het eigen ego.   

GEEST HONORE DE BALZAC: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-woord.  Een kleine sekte die in samenspraak met de politiek zelfs de mooiste journalistenwoorden perverteert tot landmijnen in de taal.  In hun rangen bevinden zich de ware terroristen.  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Wil de mensheid zichzelf en de journalistiek van alle terrorisme redden, dan moeten de Mensen-van-Het-Woord met alle mogelijke middelen en maatregelen worden aangepakt.  

GEEST AUGUSTINUS:  Ze dienen te worden geschaduwd?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En afgeluisterd.   

GEEST MAO ZEDONG:  Gehackt?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En gestalkt.  

GEEST ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE :  Achtervolgd?  Opgejaagd?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En onschadelijk gemaakt.  

GEEST NASREDDIN HODJA : Maar door wie?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Door zichzelf.  

GEEST KWAI CHANG CAINE:  Waar blijft de geest van Stijn Streuvels?  

(De geesten van Mohammed, Jezus Christus en Gautama Boeddha nemen kennis van een aantal boeken op de schrijftafel.  Ze ontdekken een zesdelige reeks, gestructureerd in drie tweeluiken, met als titel ‘Confidenties aan een ezelsoor'.  Ze treffen ook een werkschema voor een bibliotheek nieuwe delen aan, alsook een uitgebreide huisapotheek levensverlengende elixirs.  Mohammed, Jezus Christus en Boeddha lezen nieuwsgierig de naam van de schrijver van de boeken.  Geluid van een sterveling op de trap.  Alle geesten schrikken. De sterveling opent de deur van de schrijfkamer en spreekt onzeker tot het donker.)  

STERVELING:  Hallo?...  

(De geesten verdwijnen in de boeken.  De sterveling knipt het licht aan. Er staat een boeddha op zijn schrijftafel.  Meer nog dan anders lijkt die te glimlachen.  De sterveling gaat zijn tanden poetsen en legt zich te ruste.  De heuvel waarop zijn schrijvershuis is gebouwd, is in volslagen duisternis gehuld.  Zijn schrijfkamer-bibliotheek en zijn boeken baden de rest van de nacht in stemmig licht.)

WIT           

Top

Traduction

Frank ADAM

Une nuée de Rammstein au ‘Lijsternest'  
Résidence d'écrivains Stijn Streuvels, le 5 janvier 2015    

Mon cher Stijn Streuvels,  

Elle est bien triste, la pluie qui tombe en automne, mais quand il brouillarde ferme en hiver, c'est tout aussi bien la poisse. Enveloppé de blancheur, j'ai traversé et retraversé à l'aveuglette le village d'Ingooigem avant de débarquer enfin devant votre ‘Lijsternest'.  

Vous n'étiez pas chez vous, mais vous m'aviez laissé la clé. Et franchement, vous vous êtes construit pour vous et vos proches une bien jolie bicoque, avec du mobilier, des sols et des murs couverts de livres qui, s'il plaît à Dieu et à la province, semblent susceptibles de braver les siècles.  

Mais... est-ce le fruit de mon imagination à fleur de peau ou la buée et les vapeurs sont-elles réellement des mots et des idées qui continuent à tournoyer ici en hésitant depuis un peu plus d'un siècle, densifiés dans ce silence à un tel point qu'ils risquent à chaque instant de déchirer mettre les tympans ?  

Je me suis autorisé à vaporiser ce silence incessant d'une légère nuée de Rammstein. De cette manière, les oreilles supportent un peu mieux de ne rien entendre.  

Cela demeure néanmoins un peu étrange, de me retrouver ici comme invité en l'absence d'un maître de maison. Devrais-je marcher sur la pointe des pieds vers le frigidaire pour chiper un fruit ?  

J'ai tourné la clé dans la serrure et tiré les rideaux sur la nuit noire.  

Dans ce coin du monde, les bêtes des champs s'approchent avec curiosité, les yeux hagards comme ceux des zombies d'un début de vingtième siècle, produisant d'ailleurs des bruits étranges avec leurs corps.  

Mais soyez remercié quand même, Monsieur Stijn Streuvels, de pouvoir séjourner ici. Si je vous rencontrais comme le premier étranger venu sur un chemin parmi les champs, il est certain que nous resterions à faire une longue causette, comme de vieilles connaissances.  

Je vous souhaite une bonne nuit,  

Frank Adam    

 

Diagnostic en cas de cambriolage  

Le cambriolage est un acte de psychanalyse
qui conduit le cambrioleur à s'introduire dans notre maison
afin de pénétrer dans notre subconscient.  

En échange de quelques babioles,
le cambrioleur squatte notre subconscient
afin de découvrir si c'est nous qui possédons les objets
ou les objets qui nous possèdent.  

Plus que tout, chérissez les voleurs en tant que thérapeutes
et les thérapeutes en tant que voleurs.    

 

« L'ASSASSINAT D'UN HUMORISTE DONNERA VIE À MILLE ET UNE BLAGUES »

À propos de papillons et de bouddhas au ‘Lijsternest'  

Frank ADAM, Het Lijsternest
Maison d'écrivains Stijn Streuvels, Ingooigem, le 6 janvier 2015    

Mon cher Stijn Streuvels,  

Un papillon attardé est étendu raide mort de froid devant le seuil de votre maison et des stalactites de glace ruissellent des arbres alors que je me rends dans le froid glacial vers les chiottes au fond du jardin. Mais avec la ceinture de mon pantalon au niveau de mes chevilles, mes pensées trouvent quelque chaleur à contempler vos nombreuses reliques venues de l'Orient.  

Le saint Sépulcre ! La mosquée al-Aqsa ! - Le balancement des chameaux ! La splendeur et la magnificence du Metropolitan au Caire ! - Une pareille tournée touristique à cette époque correspondrait aujourd'hui à un voyage vers la Lune, Mars ou Pluton !

Mais s'il vous arrivait de refaire cette tournée aujourd'hui, y prendriez vous autant de plaisir, avec autant d'insouciance, dans la pleine conscience que dans cette région du monde, les gens actuellement se tirent dessus et s'égorgent pour un rien ? Vous qui avez connu la guerre, sa misère et ses choix déchirants, dites-moi : êtes-vous en état d'écrire, de voyager, de résider en faisant comme si de rien n'était ?  

Un grand bouddha trône dans l'étagère à droite de votre bureau. Je me suis permis de placer ma petite statuette de voyage dans les paumes ouvertes de ses mains. Qui sait ? Peut-être nos bouddhas respectifs arrivent-ils à discuter sans paroles et à nous faire savoir en temps voulu comment nous devrions agir ?  

Cependant, provisoirement, comme il est écrit en lettres dorées scintillantes au-dessus du châssis de votre fenêtre, juste en dessous du plafond : ‘Nvlla dies sine linea' ! - ‘Pas un jour sans une ligne' !  

Encore que nous sachions, vous et moi, Monsieur Stijn Streuvels - même sans nos bouddhas - qu'il en va des lignes et des mots comme des papillons. Ils s'envolent en tourbillonnant, une fois hors d'atteinte, ils chatouillent le sommet de notre cerveau ou se retrouvent par eux-mêmes raides morts sur le seuil de notre bouche.  

Il fait nuit sur le ‘Lijsternest'.  

Il fait nuit sur le versant du mont Oedelem.  

Silence  

La ventriloquie du langage    

 

Frank Adam  

P.S. 7 janvier. Suite aux nouvelles inattendues concernant la gazette satirique Charlie Hebdo en France, voici ma ligne de ce jour :

« L'ASSASSINAT D'UN HUMORISTE DONNERA VIE À MILLE ET UNE BLAGUES »  

« ON PEUT ÉRADIQUER UN HUMORISTE, MAIS JAMAIS L'HUMOUR. »

 

 

LE RIRE DE MAHOMET

SÉANCE EN COMPAGNIE DE L'ESPRIT DE STIJN STREUVELS À PROPOS DE L'ISLAM  

Frank ADAM, Het Lijsternest
Maison d'écrivains Stijn Streuvels, Ingooigem, le 13 janvier 2015, 0 :53    

Mon cher Frank Adam,  

Il faut absolument mettre fin à ce boucan incessant dans ma maison pour essayer d'inviter mon esprit à table ! Vous ne vous rendez pas compte des fortunes que dépense la province de Flandre occidentale pour la restauration de mon ‘Lijsternest' ? Les meubles, le carrelage, les fondations, les vieux livres et le masque mortuaire de l'oncle Guido (Gezelle, note de Frank Adam), ils en voient des vertes et des pas mûres à la suite de toute cette consternation !  

Le simple mortel considère sa vie et le monde à la manière d'un cheval ombrageux fixant son univers délimité par ses œillères. Mais les êtres dans un état d'existence libéré, comme moi, ont un regard élargi et un état d'âme si tranquille. Vous ne tenez vraiment pas à apprendre quelques trivialités insignifiantes sur mon œuvre ou ma personne ? Vous vous attendez réellement à des ‘Visions frappantes concernant Charlie Hebdo et le rire de Mahomet' ?!  

Il semblerait que le prophète en personne n'ait pas dédaigné de temps à autre une blague polissonne ou quelque grivoiserie. Il aurait pratiqué volontiers et avec un plaisir évident l'art de l'éclat de rire. Et la meilleure façon de consoler des parents plongés dans le chagrin était à ses yeux un bon mot ou une plaisanterie. Mais qu'elles témoignent d'une intention de drôlerie, de moquerie ou d'ironie mordante, les images représentant ce même prophète sont diffamatoires selon l'islam parce que par le biais de cette représentation, on n'adore pas le Dieu unique mais une idole.  

Sans doute l'humoriste-comique moyen aurait-il mieux fait de s'inspirer ces derniers temps de cette règle et de se demander si, par le biais de ses blagues, il n'adorait pas autre chose aussi que le dieu de l'humour - le prestige social, le pouvoir, le sensationnel, l'argent, la célébrité ou, qui sait, l'idole même du rire. Si l'humoriste-comique moyen avait misé davantage sur la blague et moins sur l'effet produit - si sa bouche avait montré davantage de respect pour l'intelligence du public que pour le trou du cul du ministre dans la salle - s'il avait davantage renvoyé le public et le ministre dans leurs pénates avec de l'étonnement sincère plutôt que de les attirer dans la salle avec de l'indignation déplacée - si les écrivaillons de journaux n'avaient pas confondu les comiques avec les politiques et les politiques avec les comiques - alors, il y aurait tant de Charlies Hebdos qu'il faudrait dynamiter la planète entière si on voulait leur imposer le silence à tous.  

Mais qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? L'humour n'est pas mon rayon ou ma spécialité. Et en ce qui concerne les us et coutumes du prophète, l'humanité n'en a connaissance que par l'intermédiaire les hadiths et d'autres histoires par ouï-dire. Comment s'y fier ?  

J'ai vu que vous avez noté à la lecture de mes biographies : « Si Stijn Streuvels est un vieux chêne germanique, ses biographies sont des... forêts flamandes qui chantent là-bas. » Permettez-moi de faire référence à quelque chose que vous êtes en train d'écrire, vous, dans une autre pièce de cette maison qui m'appartient : « Les mensonges inventés sur nous avec une précision scientifique, se lisent sans peine sur la page Wikipédia de notre visage. »  

Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous étiez amené à lire votre propre vie comme si elle avait été vécue par quelqu'un d'autre ?  

Cherchez l'auteur dans-son-œuvre.  

Et arrêtez de taper dans tous les coins. J'apparaîtrai sur le coup de minuit.  

Stijn Streuvels.    

 

 

 

CHACUN SON kōan  

SYMPOSIUM NOCTURNE SUR LE TERRORISME  

AVEC LA PARTICIPATION DE G. GEZELLE, H. DE BALZAC, N. CHAMFORT, CONFUCIUS, N. HODJA ET DE NOMBREUX AUTRES ESPRITS INTERNATIONAUX  

Het Lijsternest (sic), résidence d'écrivains Stijn Streuvels
Ingooigem (sic), 21 janvier 2015, Oh13  

(Une résidence d'écrivains en haut d'une colline située dans une vaste étendue de champs en pays flamand. Le bureau-bibliothèque de l'écrivain. Minuit. Apparaît l'esprit de l'abbé et poète flamand Guido Gezelle [1830-1899].)  

Esprit Guido Gezelle : En sortant de nos livres, nous donnons suite à l'appel universel d'apparaître afin de méditer ensemble sur le genre humain, ses angoisses et sa violence. Esprits de la bibliothèque de Stijn Streuvels, montrez-vous !  

(Une multitude d'esprits d'allure internationale apparaît dans un nuée au-dessus du bureau de l'écrivain.)  

Esprit Guido Gezelle : L'épée et la plume sont-elles des entités opposées ?

Esprit Érasme : L'épée est la plume dans sa forme matérielle.

Esprit Michel Eyquem de Montaigne : La plume est l'épée spirituelle.

Esprit Guido Gezelle : Est-ce que Charlie Hebdo terrorise l'islam avec ses dessins du prophète ?

Esprit Kwai Chang Caine : Un dessin de Charlie Hebdo est pour l'islam comme la gifle administrée par le maître zen à son élève.

Esprit David Carradine : Comme la gifle aide l'élève zen à résoudre son kōan - une question impossible à résoudre - un dessin satirique de Charlie Hebdo aide l'islam dans sa quête du kōan de sa foi.

Esprit Guido Gezelle : Quel est le kōan de l'islam ?

Esprit saint Antoine : Le kōan des chrétiens.

Esprit Guido Gezelle : Quel est le kōan des chrétiens ?

Esprit Confucius : Le kōan de tout un chacun.

Esprit Guido Gezelle : Quel est le kōan de tout un chacun ?

Esprit Jean Meslier : « Qui-est-le-dieu-de-dieu ? »

Esprit Arthur Schopenhauer : « Où-est-l'être-humain-dans-l'être-humain ? »

Esprit Nasr Eddin Hodja : Et « Les-soldes-sont-elles-des-soldes-s'il-y-a-de-toute-manière-toujours­-soldes » ?

Esprit Guido Gezelle : Nous avions l'intention de parler de la violence dans le monde et de ses causes aussi nombreuses que complexes.

Esprit Nasr Eddin Hodja : La faute n'en incombe-t-elle pas entièrement aux médias ?

Esprit Nicolas Chamfort : Les médias modernes sont la continuation de l'ancien régime tel que nous l'avons connu dans la France de l'absolutisme. C'est encore toujours une petite caste qui gère les moyens, les canaux de communication et le pouvoir. La toile planétaire est la province numérique où seuls les notables du cru ont droit à la parole au nom de la toute-puissance versaillaise.

Esprit Honoré de Balzac : Tentons ici un minimum de nuance. La plupart des journalistes modernes croient bel et bien en une vérité des nombreuses vérités et à un engagement désintéressé. Ils sont les moines du troisième millénaire, mais il se voient humiliés et persécutés jour après jour à cause de leur foi par leurs propres médias modernes.

Esprit Nicolas Chamfort : Les médias sont dominés par Les-Gens-du-Nombre. Une religion non traditionnelle qui a perdu tout contact avec la réalité et ne croit plus qu'en la seule vérité du propre moi.

Esprit Honoré de Balzac : Les médias sont dominés par Les-Gens-des-Mots. Une petite secte qui, avec la complicité de la politique, pervertit jusqu'aux plus belles paroles de journalistes en mines terrestres de la langue. C'est dans leurs rangs que se trouvent les véritables terroristes.

Esprit Friedrich Nietzsche : Si l'humanité souhaite se préserver elle-même et sauver le journalisme de toute forme de terrorisme, il faut s'attaquer par tous les moyens et toutes les mesures imaginables aux Gens-des-Mots.

Esprit saint Augustin : Il faut les prendre en filature ?

Esprit Friedrich Nietzsche : Et les mettre sur écoute ?

Esprit Mao Tsé-toung : Les pirater ?

Esprit Friedrich Nietzsche : Les harceler ?

Esprit Elisabeth Förster-Nietzsche : Les poursuivre ? Les pourchasser ?

Esprit Friedrich Nietzsche : Les mettre hors d'état de nuire.

Esprit Nasr Eddin Hodja : Mais qui s'en occupera ?

Esprit Friedrich Nietzsche : Eux-mêmes.

Esprit Kwai Chang Caine : Mais pourquoi l'esprit Stijn Streuvels n'est-il toujours pas parmi nous ?  

(Les esprits de Mahomet, Jésus-Christ et Bouddha Gautama s'intéressent aux livres éparpillés sur le bureau. Ils découvrent parmi ceux-ci une série en six volumes répartis en trois diptyques, intitulée « Confidences à l'oreille d'un âne ». Ils repèrent également un organigramme pour toute une bibliothèque de nouvelles livraisons, à moitié escamoté sous une vaste pharmacie domestique d'élixirs promettant un allongement de la durée de vie. Piqués par la curiosité, Mahomet, Jésus-Christ et Bouddha déchiffrent le nom de l'auteur de ces livres. Bruit d'un mortel dans l'escalier. Tous les esprits sursautent. Le mortel ouvre prudemment la porte du bureau et parle d'une voix hésitante dans le noir.)  

Mortel : Y a quelqu'un... ?  

(Les esprits disparaissent illico dans les livres. Le mortel allume la lumière. Sur son bureau trône un bouddha dont le sourire semble plus large que d'habitude. Le mortel se retire pour se brosser les dents et se mettre au lit. La colline sur laquelle est implantée la résidence d'écrivains est entièrement plongée dans une nuit noire. Mais le bureau-bibliothèque et les livres baignent pour le reste de la nuit dans une agréable lumière tamisée.)  

BLANC  

 

 

Traduit du néerlandais par Michel Perquy.             

 

Top

Bookmark and Share Retour